Villkor för medlemskap

1. Ordningsregler

Medlem är skyldig att följa de ordningsregler och trivselregler som gäller för träningslokalen liksom att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och utrustning som meddelas såväl skriftligen som muntligen av anläggningens personal.

2. Minimiålder

Lägsta tillåtna ålder för träning i träningslokalen är 13 år. Ungdomar om 13 till och med 16 år får ej vistas i gymlokalerna utan medföljande målsman som har ansvar för och handleder ungdomen. Personer mellan 13 och 17 år får bli medlemmar om medlemskap godkänns av målsman. Personer under 18 år får endast teckna autogiromedlemskap om målsman betalar och står för angivet konto.

3. Priser

Gymmet förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter inför varje ny avtalsperiod. Besked om justeringar skall meddelas medlem senast 30 dagar före den nya avtalsperioden börjar löpa. Har medlem erhållit information om att Gymmet justerat priser och avgifter äger medlem rätt att avsluta sitt medlemskap till avtalsperiodens slut om detta sker enligt punkt 5 nedan eller inom 30 dagar från dess att medlemmen erhöll information om justeringen.

4. Ångerrätt vid internet-handel (Distansköplagen)

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar vid köp via hemsidan. I ditt meddelande till oss som skickas till nedan angiven kontaktperson måste det klart framgå vem du är och att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du beställde abonnemanget.

5. Uppsägning

Uppsägning av medlemskapet kan endast ske till avtalstidens slut. Uppsägningstiden är 30 dagar. Uppsägning ska ske skriftligt och vara mottagen av Gymmet. Sägs inte medlemskapet upp inträder en ny avtalsperiod, samma typ av avtalsperiod som medlemmen haft innan.  

6. Uteslutning

Vid grovt avtalsbrott från medlemmens sida, exempelvis upprepade brott mot ordnings/autogiroregler eller anvisningar från anläggningens personal, otillåten överlåtelse eller utlåning av medlemskap etc. äger anläggningen rätt att utesluta medlem. Vid upptäckt/misstanke om doping sker omedelbar avstängning. Uteslutning innebär att medlem inte äger rätt att träna på anläggningen under resterande del av avtalsperioden samt under den tid som Gymmet beslutar. Medlem är emellertid skyldig att erlägga träningsavgift för resterande avtalstid.

7. Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Gymmet inte råder över och som förhindrar Gymmet att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Gymmet från full görelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas helt eller delvis under tillfredsställande förhållanden. Medlem äger inte under nämna förutsättningar rätt till uppsägning av sitt avtal eller återbetalning av erlagda betalningar.

8. Skadefall

Gymmet ansvarar inte för skador på medlems eller annan besökares tillhörigheter på grund av stöld, inbrott eller av annan orsak. Gymmet ansvarar inte heller för personskador som drabbar medlem på grund av olycksfall eller annan besökares agerande.

Medlem är själv ansvarig för att vara i sådan hälsomässig kondition att medlem kan träna på anläggningen utan risk för sin hälsa. All träning och vistelse på anläggningen sker på medlems egen risk och ansvar.

9. Dataskyddsförordningen

Gymmet lagrar med automatisk databehandling samtliga ifyllda uppgifter till en databas. Dessa uppgifter behandlas av Gymmet enligt Dataskyddsförordningen. Medlem ger genom att digitalt bekräfta dessa villkor eller genom att ta del av dessa villkor sitt samtycke till sådan databehandling och godkänner därmed utskick av nyhetsbrev och erbjudanden om olika tjänster och träningskort.

10. Foto

Fotografering kan ske under olika event arrangerade av träningsanläggningen eller av andra men där träningsanläggningen deltar, i syfte att publiceras i tex våra sociala medier, hemsida och reklam. Vill du inte vara med på bild så vill vi att du meddelar detta.

11. Adressändring

Det är medlemmens ansvar att informera sin träningsanläggning om adressändring.


Medgivande – Autogiro

Medgivande om uttag.

Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av nämnda betalningsmottagare för överföring till denne. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som skall göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig även till gentemot banken. 

  • Jag medger att betalningarna får belasta mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen.
  • Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. 

Redovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från banken.

Medgivande gäller också om jag får annat kontonummer eller byter bank men det är mitt ansvar att meddela det nya kontot till min träningsanläggning.

Om pengar saknas på kontot.

Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att detta kan innebära att betalningar inte blir utförda. En påminnelsefaktura inkl. påminnelseavgift skickas till mig och mitt medlemskap spärras till fakturan (inkl. andra eventuellt obetalda skulder) är betalda.

Insättning.

Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Tre (3) stycken dragningsförsök genomförs varje månad, den 28:e, 29:e och 30: e. Infaller dessa datum på helgdag sker dragning närmast kommande bankdag.


Återkallelse av medgivande.

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast (5) bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom att meddela betalningsmottagaren.

Bankens godkännande.

Jag accepterar att banken skall godkänna mitt konto att använda för autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via autogiro.

Banken får men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar, om kundförhållandet förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från mitt konto utan att ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall avbryta min anslutning till autogiro.

Rätten att sambearbeta adressuppgifter.

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinerna för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifterna ur bankens register om kontons adress får samarbetas med bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

Återkallat autogiro

För det fall medlemmen avslutar sin giroöverföring under löpande avtalsperiod kvarstår medlems betalningsskyldighet för resterande medlemsavgifter. Gymmet äger därvid rätt att också ta ut en administrativ avgift om 500: -. Gymmet äger rätt att utesluta medlem som inte betalar träningsavgift.